opslagen

Algemene Voorwaarden en Klanteninformatie

I. Algemene Voorwaarden

van Media-Concept GmbH, Biberger Straße 93, 82008 Unterhaching, Duitsland, hierna genoemd de verkoper.

§ 1 Algemeen, Begripsbepalingen
§ 2 Contractafsluiting
§ 3 Herroepingsrecht voor consumenten en een modelherroepingsformulier
§ 4 Vrijwillig teruggaverecht
§ 5 Eigendomsvoorbehoud
§ 6 Vergoeding
§ 7 Verzenden / leveringsbeperkingen
§ 8 Betalingsmogelijkheden
§ 9 Risico-overdracht
§ 10 Vrijwaring
§ 11 Aansprakelijkheidsbeperkingen / Hoger geweld
§ 12 Slotbepalingen

 II. Klanteninformatie

       A. Klanteninformatie betreffende het afsluiten van contracten op afstand 

1. Identiteit van de aanbieder
2. Contractafsluiting
3. Levering en leveringsvoorbehoud
4. Aankoopprijs en verzendkosten
5. Informatie met betrekking tot de batterijwet
6. Informatie over de wet inzake elektrische en elektronische apparatuur

       B. Verdere klanteninformatie betreffende het elektronisch afsluiten van contracten

1. Hoe werkt dat, online een contract met ons afsluiten?
2. Opslag van de tekst van het contract en toegang voor de klant
3. Invoerfouten
4. Taal van het contract

 

§ 1 Algemeen, Begripsbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden (AV), en wel in de versie die gold ten tijde van het plaatsen van de bestelling, zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klanten.

(2) Verbruiker is elke natuurlijke persoon, die een wettelijke zaak afsluit voor doeleinden die voor het grootste deel niets te maken hebben met zijn of haar industriële dan wel zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemers in de zin van zakelijke voorwaarden zijn natuurlijke of morele rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van hun industriële dan wel zelfstandige  beroepsactiviteit. Klanten in de zin van zakelijke voorwaarden zijn zowel verbruikers als ondernemers

 (3) Individuele contractuele afspraken hebben voorrang op deze AV. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV worden geen deel van het contract, tenzij er uitdrukkelijk met de geldigheid van die voorwaarden wordt ingestemd.

 

§2 Contractafsluiting

(1) Het voorstellen van de goederen op de website van de verkoper vormt geen aanbod in de wettelijke zin, maar slechts een uitnodiging, gericht aan de klant om een aanbod in wettelijke zin te doen. Op basis van technisch bepaalde voorstellingsmogelijkheden kunnen de bestelde goederen binnen redelijke grenzen afwijken van de op internet voorgestelde goederen, daarbij kan het vooral om kleurafwijkingen gaan, in zoverre dit redelijkerwijs aanvaardbaar is.

(2) Door te klikken op de knop „Nu kopen“ bestelt u, op bindende wijze, de goederen die in uw winkelwagentje liggen.

(3) De verkoper bevestigt per kerende de ontvangst van de bestelling door de klant.

a) De koopovereenkomst komt bij betaling onder rembours niet tot stand bij de bestelbevestiging, maar pas met het versturen va een afzonderlijke e-mail met een opdrachtbevestiging of door de levering van de goederen. In geval van koop onder rembours, heeft de verkoper het recht, het contractuele aanbod in de bestelling binnen de 2 werkdagen te aanvaarden. Wanneer de verkoper binnen deze termijn de goederen levert, staat dat gelijk aan een aanvaarding.

b) Bij betaling via sofort-overschrijving, PayPal of credit card komt de overeenkomst al tot stand op het ogenblik dat de klant een betalingsopdracht geeft. Bij betaling met SEPA-automatische afschrijving (bankinning) komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip van de debitering van de rekening. Voorwaarde voor het afsluiten van een rechtsgeldige overeenkomst is dat de bestelprocedure wordt afgesloten met het versturen van de bestelling.

(4) Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder het voorbehoud, dat er in geval van een onjuiste, of niet reguliere levering, de prestatie helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd. Dat geldt voor het geval dat niet-levering de verkoper niet kan worden aangerekend en deze met de geboden zorgvuldigheid met de leverancier een concrete dekkingsovereenkomst heeft afgesloten. De verkoper moet alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren. Zoniet wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald. In geval de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn wordt de klant daarover per kerende op de hoogte gebracht.

(5) In zoverre de klant de goederen via elektronische weg bestelt; wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en na het afsluiten van de overeenkomst per e-mail naar de klant gestuurd, samen met de rechtsgeldige AV.

(6) In zoverre de klant wederverkoper is, en de goederen dus moeten worden doorverkocht in het commerciële circuit, behouden wij ons het recht voor van de overeenkomst af te zien.

 

§ 3 Herroepingsrecht voor consumenten en een model herroepingsformulier

a) Herroepingsrecht voor consumenten voor koopcontracten/ afgesloten overeenkomsten voor de online shop

(2) Consumenten- dat wil zeggen elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit voor doeleinden die voor het grootste deel niets te maken hebben met zijn of haar industriële dan wel zelfstandige beroepsactiviteit- kunnen hun overeenkomstverklaring in het geval van betalende overeenkomsten herroepen, wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

HERROEPINGSINFORMATIE

Herroepingsrecht

U hebt het recht om, binnen de veertien dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een u onbekende derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Media-Concept GmbH, Biberger Str. 93, 82008 Unterhaching, Duitsland, Tel.: +49 89 / 248809-0, e-mail: kontakt@media-concept.com) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een via de post, per fax of e-mail verstuurde brief) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegd formuliermodel gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om het herroepingsrecht te vrijwaren, volstaat het dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht verstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping:

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgkosten (uitgezonderd de bijkomende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een bezorgwijze hebt gekozen die afwijkt van de door ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij uw mededeling van herroeping van deze overeenkomsten ontvingen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, hetzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen enkel geval worden er u kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren, tot we de artikelen opnieuw hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, naargelang welke het vroegere tijdstip is.

U moet de artikelen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst meedeelt, terugzenden naar of overhandigen aan ons Logistikzentrum in Freiburger Str. 7, 86156 Augsburg-Gersthofen, Duitsland. De periode is gevrijwaard als u de artikelen retourneert voor het verstrijken van deze veertiendaagse termijn.

Wij nemen de kosten voor het retourneren van de goederen voor onze rekening.

U moet alleen voor een eventueel waardeverlies van de artikelen instaan, als dit waardeverlies te herleiden valt tot uw omgang met de goederen die niet noodzakelijk was om de kwaliteit, eigenschappen en werking van de artikelen te controleren.

b) Model van het herroepingsformulier

Model herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het ons terug.)

Aan:

Media-Concept Bürobedarf GmbH
Biberger Straße 93
82008 Unterhaching, Duitsland

Phone: +49 89 / 248809-0
E-mail: kontakt@media-concept.com

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst omtrent de aankoop van de volgende goederen (*)/ het leveren van de volgende dienstverrichting (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam van de verbruiker(s):

Adres van de verbruiker(s):

Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij mededeling op papier):

Datum
_______________
(*) Schrappen wat niet van toepassing is

   

§ 4 Vrijwillig teruggaverecht

(1) Onafhankelijk van het wettelijke herroepingsrecht, bieden wij het volgende, vrijwillige teruggaverecht aan:

Alle producten van Media-Concept Bürobedarf GmbH kunt u binnen 60 dagen vanaf ontvangst van de artikelen retourneren aan Media Concept Bürobedarf GmbH, voor zoverre het artikel volledig is en zich in een ongebruikte en onbeschadigde toestand bevindt.

Voor goederen die een dichtgelaste verpakking zitten (bijvoorbeeld inktcassettes of toners) betekent dit  dat wij de goederen alleen maar terugnemen wanneer ze nog verpakt zijn in de ongeopende lasfolie, resp. wanneer de verzegeling intact is.

(2) Wij nemen de kosten voor retourzending voor onze rekening, in zoverre u de retourzending aanmeldt bij ons klantendienst en u de vrachtbrief en het verzendetiket dat wij ter beschikking stellen, gebruikt.

(3) Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, hetzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. Alleen voor betalingen die niet in Euro gebeuren: Eventuele verliezen door koersschommelingen worden niet vergoed.

(4) De retourzending moeten naar het volgende adres worden gestuurd: Media-Concept GmbH, Freiburger Str. 7, 86156 Augsburg-Gersthofen, Duitsland.

Voor Zwitserland wordt bij de aanmelding van uw retourzendingen een retouradres in Zwitserland aangegeven.

(5)Wanneer alle artikels van een bestelling,conform Dit vrijwillig terug gaan terecht terugsturen, betalen wij u de betaalde koopprijs een eventuele betaalde verzendkosten terug. Voor gedeeltelijke retourzendingen betalen wij het dienovereenkomstige aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, maar niet de verzendkosten.

Dit retourrecht heeft geen impact op uw wettelijke rechten en zo ook niet op uw herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

 (1) Bij consumenten behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht van de goederen voor, tot wanneer deze goederen volledig betaald werden. Bij bedrijven behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht van de goederen voor tot wanneer alle uitstaande vorderingen van een lopende verbintenis betaald werden.

(2) Wanneer de klant niet voldoet aan de voorste waarde van de overeenkomst, in het bijzonder wanneer hij een betaalachterstand vertoont, wanneer Hij verkeerde gegevens verstrekt Over zijn kredietwaardigheid of wanneer er een insolventieprocedure werd ingeleid, is de verkoper- soms na verloop van een termijn- gerechtigd om af te zien van de overeenkomst  en de goederen terug te verlangen, in zoverre de klant de tegenprestatie nog niet of nog niet volledig heeft geleverd.

 

§ 6 Vergoeding

( 1) De opgegeven koopprijs is bindend. In de koopprijs zit ook de wettelijke omzetbelasting, of De bruto- en nettoprijzen worden als dusdanig expliciet naast elkaar vermeld. Verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze.

(2) De klant verplicht zich ertoe om de totale prijs te betalen binnen de 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging per e-mail, respectievelijk van de factuur. Na het verlopen van deze termijn heeft de klant een betalingsachterstand. De consument moet tijdens die betalingsachterstand rente betalen ten belope van 5 procentpunten bovenop de basisrentevoet. De ondernemer moet tijdens een betalingsachterstand en rente betalen ten belope van 9 procentpunten bovenop de basisrentevoet. De verkoper behoudt zich tegenover de ondernemer het recht voor om een hogere vergoeding voor laattijdige betaling te gelde te maken Bovendien is de ondernemer,wanneer hij betalingsachterstand heeft, ook een forfaitair bedrag ten belope van € 40 verschuldigd Dat geldt ook, wanneer de ondernemer met aanbetalingen of betalingen in termijnen een achterstand heeft opgelopen. De verkoper behoudt zich tegenover de ondernemer het recht voor om een hogere vergoeding voor laattijdige betaling te gelde te maken Het forfaitair bedrag volgens alinea 5 wordt berekend op een verschuldigde aanspraak op schadevergoeding, in zoverre de schade in de kosten van de procesvoering werd gestaafd.

Voor Zwitserland geldt: kosten bij het uitblijven van de betaling: verwerkingskosten (ten vroegste vanaf dag 70 na factuurdatum, bij overdracht aan de incassodienst), afhankelijk van de hoogte van het bedrag, maximaalbedrag in CHF: 50 (tot 20); 70 (tot 50); 100 (tot 100); 120 (tot 150); 149 (tot 250); 195 (tot 500); 308 (tot 1.500); 448 (tot 3.000); 1.100 (tot 10.000); 1.510 (tot 20.000); 2.658 (tot 50.000); 6% van het geëiste bedrag (vanaf 50.000).

(3) De klant heeft maar recht op compensatie wanneer zijn tegenaanspraken geldig werden vastgesteld, erkend of door de verkoper niet worden betwist Dit heeft geen impact op het recht van de koper op compensatie met contractuele en andere aanspraken op basis van het opstarten en het uitvoeren van deze zakelijke verbintenis. De klant kan zijn retentierecht maar uitoefenen wanneer een tegenaanspraak op de dezelfde zakelijke relatie betrekking heeft.

(4) Tegoedboncodes

1. Tegoedboncodes of Promotiecodes hebben verschillende looptijden en kunnen, afhankelijk van de actie, voor het verwerven van alle, dan wel alleen voor bepaalde artikelen worden gebruikt. De concrete looptijd van uw code wordt vermeld in de deelnamevoorwaarden die gekoppeld zijn aan een actie.

2. Het omwisselen of uitbetalen van een tegoedboncode/promotiecode is uitgesloten.

3. Nadat u de tegoedbon-/promotiecodes heeft ontvangen, os de verkoper niet verantwoordelijk voor verloren gegane, gestolen, vernietigde of ongeoorloofd ingeruilde codes.

4. De verkoper behoudt zich het recht boor;, om codes terug te geven of te blokkeren, in zoverre daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat, bijvoorbeeld in geval van verlies of misbruik.

5. Informatie over de teruggave van artikelen uit bestellingen met tegoedbon-/promotiecode:

Wanneer u van uw herroepingsrecht krachtens § 3 of het vrijwillige teruggaverecht krachtens § 4 gebruik maakt, krijgt u de verlaagde koopprijs terugbetaald. Wanneer u een artikel uit een bestelling, die oorspronkelijke meerdere artikelen bevatte, herroepen of retourneren, wordt de waarde van de promotiecode afgetrokken van de totale prijs van het artikel en krijgt u het dienovereenkomstige bedrag terugbetaald. De promotiecode vervalt verhoudingsgewijs ten opzichte van de waarde van het geretourneerde artikel. Bij herroeping of retourzending van alle artikelen vervalt de promotiecode en wordt het oorspronkelijk betaalde bedrag volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling of vervanging van tegoedbon/promotiecode uit een reclameactie.

 

§ 7 Verzenden / leveringsbeperkingen

(1) Op onze website, onder de hoofding  "Verzending" vindt u de soorten verzending die aangeboden worden voor uw land. Er worden daar ook nog andere Europese landen opgegeven waar geleverd kan worden.

(2) Op onze website onder hoofding "Verzending" vindt u informatie over de kosten voor de aangeboden soorten verzendingen en de limieten voor gratis verzenden.

(3) De leveringstermijn wordt telkens op de pagina vermeld waar ook het aanbod te vinden is. Afhankelijk van welke betaalmethode u gebruikte, begint de leveringstermijn krachtens al. 4 en 5 als volgt te lopen

(4) bij betaling via sofort-overschrijving, PayPal of credit card begint de leveringstermijn te lopen één dag na het opgeven van de betalingsopdracht. Bij alle andere betaalmethodes begint de termijn te lopen één dag na de bestelling. Bij een bestelling op een werkdag tot 18:30 en op zaterdag tot 15:00 begint de leveringstermijn nog dezelfde werkdag te lopen.

(5) Valt het begin of het einde van de termijn op een zondag of een wettelijke feestdag, dan verschuift het begin, resp. het einde van de termijn naar de volgende werkdag.

(6) Wat betreft het voorbehoud van reguliere levering verwijst de verkoper naar §2 al. 4 van deze AV.

(7) De verkoper heeft het recht een gedeeltelijke levering uit te voeren, in zoverre er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat een gedeeltelijke levering in het belang van de klant is. Dit brengt geen meerkost met zich mee voor de klant.

 

§ 8 Betalingsmogelijkheden

(1) Op onze website, onder de hoofding  "betaling" vindt u de aangeboden betalingsopties voor uw land. Er worden daar ook nog andere Europese landen opgegeven waar geleverd kan worden.

(2) Er wordt altijd een gratis betalingsmogelijkheid aangeboden. Eventuele kosten voor een andere, uitgekozen betaalmethode vindt u op onze website onder de hoofding „Betaling“.

(3) De optie Betaling op rekening is voorbehouden voor openbare instellingen. Voor nieuwe klanten bestaat er een maximumgrens voor aankoop op rekening mogelijk is. Deze grens geldt voor het volledige klantenaccount en houdt ook rekening met nog openstaande bedragen van vroegere bestellingen op rekening.

(4) Bij betaling op rekening, alsook in overige gevallen waarbij daarvoor een terechte aanleiding is, controleert en beoordeelt Media-Concept Bürobedarf GmbH de gegevens van de klant en zorgt voor een data-uitwisseling met andere bedrijven binnen het concern van de verkoper en bij bureaus voor solvabiliteitsonderzoek. Voor de beslissing omtrent het gebruik van de betaalwijze „Kopen op rekening“ gebruikt de verkoper - naast eigen gegevens - waarschijnlijkheidswaarden voor het beoordelen van het uitvalrisico, dat we van verschillende bureaus voor solvabiliteitsonderzoek (bv. First Debit, Am Pulverschopen 17, 59071 Hamm) betrekken. De berekeningen van de waarschijnlijkheidswaarden zijn gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De vermelde ondernemingen worden verder voor het valideren van de door de klant opgegeven adresgegevens gebruikt.

(5) Bij betaling via PayPal moet de klant zich aanmelden bij www.paypal.com. De gebruiksvoorwaarden van paypal.de https://www.paypal.com zijn van kracht.

(6) Bij betaling via SEPA-automatische afschrijving wordt het vereenvoudigde SEPA Basisformulier voor automatische afschrijving. De verkoper moet dan niet langer expliciet vooraf over de afboeking. informeren. De afboeking gebeurt normaal gezien 4-5 dagen na het versturen van de goederen. Gedeeltelijke levering worden dan ook pro rata afgeboekt.

(7) Bij betaling met credit card gebeurt er eerst een (vooraf geautoriseerde) reservering van het bedrag bij het afsluiten van de bestelling. Het geld wordt pas van uw credit cardrekening geboekt wanneer de goederen worden verstuurd.

 

§ 9 Risico-overdracht

(1) Bij consumenten gaat het risico op toevallig verlies of toevallige waardevermindering van de verkochte goederen ook bij verzendverkoop over op de consument op het ogenblik van de overdracht van de goederen.

(2) Bij bedrijven haar het risico op toevallig verlies of toevallige waardevermindering van de goederen over op de ondernemer met de levering van de goederen aan de transportfirma, de vrachtvervoerder of enige andere persoon of instelling die de opdracht kreeg de goederen te verzenden.

(3) Wanneer aanvaarden door de klant laattijdig gebeurt, wordt dit toch aanzien als zijnde overgedragen.

 

§ 10 Vrijwaring

(1) De klant heeft een wettelijk vrijwaringsrecht, dat krachtens §10,11 van deze AV wordt gewijzigd.

(2) Bestelde goederen kunnen, binnen redelijke grenzen, lichtjes afwijken van de goederen die op het internet staan afgebeeld. Er wordt naar §2 al. 1 van deze AV verwezen.

(3) Verbruikers kunnen kiezen of ze, in geval de goederen gebreken vertonen, van de leverancier, gerepareerde goederen dan wel vervanggoederen willen ontvangen. De leverancier komt in beide gevallen zijn verplichting na. De verkoper heeft het recht, om de gekozen soort levering achteraf te weigeren, indien deze levering enkel mogelijk zou zijn wanneer er buitensporige kosten zouden worden gemaakt en de nadelen van de andere optie voor de consument onbestaande dan wel verwaarloosbaar zijn. Bij bedrijven moet de verkoper de gebreken aan de goederen, naar zijn goeddunken en keuze vrijwaren door  het verhelpen van de gebreken of door een vervanglevering.

(4) Wanneer de levering achteraf misloopt, heeft de klant in principe recht om, naar zijn keuze, een verlaging van de koopprijs (vermindering), een annulering van de overeenkomst (afzien van) of een schadeloosstelling ter vervanging van de prestatie te vragen. Bij kleine gebreken heeft de klant niet het recht om van de overeenkomst af te zien. De belangen van beide partijen moeten hierbij in overweging worden genomen. In plaats van schadeloosstelling kan de klant de vergoeding van tevergeefse kosten vragen in het kader van §284 van het Duitse Burgerlijke Wetboek, waarbij hij deze kosten heeft gemaakt, erop vertrouwende dat hij de goederen zou ontvangen en waarbij deze kosten alleszins binnen redelijke grenzen moeten vallen. Wanneer de klant kiest voor een schadevergoeding en niet voor de prestatie, zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen krachtens §11 al. 1 van deze AV van kracht.

(5) Ondernemers moeten zichtbare gebreken aan de geleverde goederen melden binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de goederen; zoniet is kunnend e aanspraken op vrijwaring niet te gelde worden gemaakt. Voor de vrijwaring van de termijn volstaat het om de mededeling, resp. de verzending tijdig te doen. Voor handelaren geldt §377 van het Duitse Handelswetboek

(6) Is de klant een bedrijf dan geldt in principe dat, voor wat betreft de kenmerken van de goederen alleen de productbeschrijving van de verkoper als overeengekomen geldt. Publieke uitlatingen, aanprijzingen of reclame van de fabrikant vormen daarnaast geen contractuele beschrijving van de goederen.

(7) De vrijwaringstermijn voor consumenten bedraagt 2 jaar vanaf het tijdstip van de levering van de goederen. Afwijkend daarvan bedraagt de vrijwaringstermijn voor bedrijven 1 jaar vanaf het tijdstip van de levering. Bij tweedehandsgoederen bedraagt de vrijwaringstermijn eveneens 1 jaar vanaf het tijdstip van de levering van de goederen. De eenjarige vrijwaringstermijn geldt niet, wanneer de verkoper grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd, en ook niet in die gevallen waar de verkoper ter verantwoording wordt geroepen voor lichamelijke schade, gezondheidsproblemen van de klant of bij overlijden van de klant, in geval van garantie  of in geval van leveringsregres krachtens §§478,479 van het Duitse Burgerlijke Wetboek. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de verkoper krachtens de wet op de productaansprakelijkheid.

(8) Afwijkend van al.7 geldt de regelmatige verjaringstermijn, wanneer de verkoper een gebrek arglistig heeft verzwegen.

(9) De verkoper geeft ten opzichte van de koper geen garanties in wettelijke zin, in zoverre er niet uitdrukkelijk iets afwijkends werd overeengekomen. Dit heeft geen impact op fabrieksgaranties.

(10) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

 

§ 11 Aansprakelijkheidsbeperkingen / Hoger geweld 

(1) In geval van licht verzuim bij het niet-naleven van verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contractueel-typische, onmiddellijke, gemiddelde schade, afhankelijk van eht soort goederen. Dat geldt ook bij het licht verzuim bij het niet-naleven van verplichtingen door de wettelijke vertegenwoordiger, door medewerkers of assistenten van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk in geval van licht verzuim inzake onwezenlijke contractuele verplichtingen. Daarentegen is hij wel aansprakelijk voor inbreuken die hij pleegt op de wezenlijke contractuele rechtspositie van de klant. Wezenlijke contractuele rechtsposities zijn die posities die het contract tegenover de klant moet vrijwaren, op basis van de inhoud en het doel van het contract. Der verkoper is verder aansprakelijk voor het niet-naleven van verplichtingen, waarbij deze verplichtingen in eerste instantie moeten worden nagekomen om de uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarbij de klant erop mag vertrouwen dat ze worden nageleefd.

(2) De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen betrekking op de aanspraken van de klant die voortvloeien uit garanties en/of productaansprakelijkheid. Verder gelden den aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij arglist, bij het overtreden van wezenlijke contractuele verplichtingen evenals bij de lichamelijke schade en gezondheidsproblemen van de klant, resp. diens overlijden.

(3) De verkoper is alleen aansprakelijk voor zijn eigen content op de website van zijn online shop. In zoverre er via links toegang wordt verkregen tot andere websites, is de verkoper niet aan verantwoordelijk voor de daar aanwezige vreemde content. Hij maakt zich die vreemde content niet eigen. In zoverre de verkoper kennis heeft van wederrechtelijke content op externe websites, moet hij de toegang tot die websites onmiddellijk blokkeren.

(4) Is het voor de verkoper op basis van gebeurtenissen van hoger geweld niet of niet tijdig mogelijk zijn dienst te voltooien, dan heeft de verkoper het recht, de levering met de duur van de verhindering uit te stellen.

(5) Als hoger geweld gelden alle gebeurtenissen, die voor de verkoper onvoorzien zijn resp. waren of– zelfs als ze voorzien waren – buiten de invloedsfeer van de verkoper liggen resp. lagen en de verkoper het effect ervan op het vervullen van de overeenkomst niet door redelijke inspanningen kan verhinderen of kon verhinderen.

(6) Is voor de klant op basis van de vertraging de ontvangst van de dienst (levering) niet mogelijk, kan hij door overeenkomstige verklaring in tekstvorm (brief, fax, e-mail) tegenover de verkoper van de overeenkomst terugtreden.

(7) Een maand na het optreden van het hoger geweld hebben de verkoper en de klant het recht, door overeenkomstige verklaring in tekstvorm (brief, fax, e-mail) van het contract terug te treden, zoverre de gebeurtenis van het hoger geweld tot dat moment blijft voortduren. In het geval van een dergelijke terugtreding kunnen naast de daaruit volgende aanspraken conform §§ 346 ev. BGB, in het bijzonder de teruggave van reeds ontvangen diensten, geen andere aanspraken tegen de andere partij worden afgeleid.

(8) De bovenstaande paragrafen gelden overeenkomstig ook voor andere dan het Coronavirus op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet voorziene gebeurtenissen (bijv. moeilijkheden in materiaal – of energie, transport-vertragingen, gebrek aan werkkrachten, energie of grondstoffen of overheidsmaatregelen of de uitblijvende of niet tijdige levering door leveranciers), die de verkoper niet moet vertegenwoordigen.

 

§ 12 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Bij verbruikers die de overeenkomst niet beroepsmatig dan wel om industriële redenen afsluiten geldt deze rechtskeuze maar in zoverre, wanneer de gevrijwaarde bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de verbruiker zijn hoofdadres heeft, onttrokken wordt. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing. Dit heeft geen impact op §13 al. 3s.1  van de Wet op de gegevensbescherming.

(2) Wanneer de klant een zakenman is, een morele rechtspersoon van publiek recht of publiek-rechtelijk bijzonder vermogen, dan is de rechtbank in de stad waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft bevoegd voor alle betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, in zoverre er niet een rechtbank werd opgegeven die dan exclusief bevoegd is. De verkoper heeft evenwel ook het recht, om de handelaar bij de rechtbank van zijn woonplaats of de stad waar hij zijn hoofdkantoor heeft, aan te klagen. Dit heeft geen invloed op de exclusieve bevoegdheid van een rechtbank.

(3) Wij zijn verplicht u te informeren dat met het oog op de zogenaamde online geschillenbeslechting de Europese Commissie een online-platform in het leven heeft geroepen. U vindt dit platform onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . In samenhang hiermee zijn wij bovendien verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Deze is als volgt: mail@prindo.nl

Wij zijn bereid noch verplicht aan het proces ter geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumenten deel te nemen. Informatie conform § 36 al. 1 van de wet op geschillenbeslechting voor consumenten (VSBG).

 

 

II. Klanteninformatie betreffende het afsluiten van contracten op afstand en meer informatie betreffende het elektronische afsluiten van overeenkomsten  

A. Klanteninformatie betreffende het afsluiten van contracten op afstand 

Met de hiernavolgende informatie voldoen wij aan onze wettelijke informatieplicht bij het afsluiten van contracten op afstand en in het elektronische zakelijke verkeer.

Onze algemene voorwaarden (AV) kunt u downloaden met behulp van de volgende link: Algemene Zakelijke Voorwaarden.
Alle informatie krijgt u ten laste bij de levering van de goederen in geschreven vorm. U kunt die informatie ook afdrukken en op uw harde schijf opslaan.

 

1. Identiteit van de aanbieder

U sluit overeenkomsten op afstand af met

Media-Concept GmbH
Biberger Straße 93
82008 Unterhaching
Duitsland

Tel.: +49 89 24 88 09 - 0
Fax: +49 89 24 88 09 - 999
E-mail: kontakt@media-concept.com

Zaakvoerder: Andreas Gebauer, Sebastian Köhler, Ulrich Seidel
Handelsregistergericht: Amtsgericht München
Handelsregisternummer: HRB 141494

Duits belastingidentificatienummer: DE 813471470

 

2. Contractafsluiting

Bij bestellingen aan de hand van het online formulier op onze website geeft u, nadat u het elektronische bestelformulier heeft ingevuld (zie hierna B 1) een bindend verzoek tot het sluiten van een koopovereenkomst, door te drukken op  Buttons „Nu kopen“. Alvorens de bestelling te versturen kunt u de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken.

(De verkoper bevestigt per kerende via e-mail de ontvangst van de bestelling door de klant. In de automatische bestelbevestiging wordt de bestelling getoond en kan via de functie „Afdrukken“ worden afgedrukt.

De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en na het afsluiten van het contract per e-mail naar de klant gestuurd, samen met de rechtsgeldig verkregen AV.

 

3. Levering en leveringsvoorbehoud 

(1) De leveringstermijn wordt telkens op de pagina vermeld waar ook het aanbod te vinden is. Afhankelijk van welke betaalmethode u gekozen hebt, begint de leveringstermijn krachtens §. 7 al.3 en 4  van de AV als volgt te lopen

(2) Op onze website, onder de hoofding  "Verzending" vindt u de soorten verzending die aangeboden worden voor uw land. Er worden daar ook nog andere Europese landen opgegeven waar geleverd kan worden.

Land waar geleverd wordt

Wijze van verzenden

Leveringstijd

 Spanje  UPS  2 - 3 dagen
Italië  UPS  1 - 2 dagen
Frankrijk  UPS  2 - 3 dagen
 Groot-Brittannië  UPS  2 - 3 dagen
 Oostenrijk  DHL  1 - 2 dagen
 Nederland  UPS  2 - 3 dagen 
 Polen  UPS  2 - 3 dagen 

 

4. Aankoopprijs en verzendkosten 

(1) De vermelde prijzen zijn prijzen uitgedrukt in Euro, waar de wettelijke omzetbelasting al in vervat zit of de bruto- en nettoprijzen worden als dusdanig expliciet naast elkaar vermeld. Speciale aanbiedingen of kortingen die slechts voor korte tijd geldig zijn worden als dusdanig in het kader van de voorstelling van de afzonderlijke goederen op onze website getoond.

(2) Op onze website onder hoofding "Verzending" vindt u informatie over de kosten voor de aangeboden soorten verzendingen en de limieten voor gratis verzenden. 

(3) Er wordt altijd een gratis betalingsmogelijkheid aangeboden. Eventuele kosten voor een andere, uitgekozen betaalmethode vindt u op onze website onder de hoofding „Betaling“. 

(4) Voor het overige moet u niet met extra kosten rekening houden wanneer u communicatiemiddelen op afstand gebruikt.

 

5. Informatie met betrekking tot de batterijwet

Heel wat apparaten worden met batterijen geleverd. Ook in de apparaten zelf kunnen batterijen of accu's vast ingebouwd zijn. Met betrekking tot de distributie van deze batterijen of accu's en de levering van apparaten die batterijen of accu's bevatten, zijn wij als handelaar volgens de batterijwet verplicht om onze klanten opmerkzaam te maken op het volgende: 

Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijk afval. Ze mogen volgens de batterijwet niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen terug te bezorgen. Breng oude batterijen naar het containerpark van uw gemeente of geef ze gratis af aan het desbetreffende lokale verkooppunt. Batterijen die u van ons gekregen hebt, kunt u na gebruik gratis terug afgeven bij ons op onderstaand adres, of met de post naar ons terugsturen. 

Media-Concept Bürobedarf GmbH
Freiburger Str. 7
86156 Augsburg-Gersthofen
Duitsland

 

Batterijen of accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn aangeduid met het symbool van een doorgekruiste afvalbak. De chemische benaming van de schadelijke stof staat naast het symbool

= De batterij mag niet met het huisvuil worden weggegooid

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = de batterij bevat meer dan 0,005 massaprocent kwik.

U kunt deze informatie nogmaals nalezen in de documenten die worden meegeleverd met het product, of in de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende producent.

Meer gedetailleerde informatie over de batterijwet is verkrijgbaar bij het Duitse ministerie voor milieu, natuurbescherming, bouw en reactorveiligheid (www.bmu.de/abfallwirtschaft)

6. Informatie over de wet inzake elektrische en elektronische apparatuur

Oude apparaten die schadelijke stoffen bevatten, zijn aangeduid met het symbool van een doorgekruiste afvalbak, zoals het symbool op deze afbeelding:

6.1 Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

Oude apparaten die schadelijke stoffen bevatten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, vergelijkbaar met het symbool in de illustratie (zie hierboven).

Breng oude batterijen, zoals voorgeschreven door de wetgever, naar het inzamelpunt van uw gemeente of geef ze gratis af bij de lokale handelaars. Het is uitdrukkelijk verboden om ze weg te gooien met het huishoudelijk afval.  Wij willen u erop wijzen dat u wettelijk verplicht bent deze apparaten gescheiden van het ongesorteerd stedelijk afval te verwijderen. Dit betekent dat u deze apparaten niet bij het huisvuil mag doen (bv. restafvalbak).

Waarom?

Elektrische apparaten bevatten waardevolle hulpbronnen en ook verontreinigende stoffen. Door ze op de juiste manier weg te gooien, kunnen hulpbronnen worden hergebruikt en verontreinigende stoffen uit de toestellen worden verwijderd.

 

6.2 Verwijderen van batterijen en lampen

Indien de producten batterijen en oplaadbare batterijen of lampen bevatten die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder het te vernietigen, moeten deze vóór de verwijdering worden verwijderd en afzonderlijk als batterijen of lampen worden weggegooid.

In dit verband verwijzen wij ook naar onze informatie onder II.Pkt 5. van de Algemene Voorwaarden.


6.3 Verwijdering van gegevens

Wij willen u erop wijzen dat het uw verantwoordelijkheid is om alle (persoonlijke) gegevens op de te verwijderen AEEA te verwijderen voordat u de AEEA inlevert.

U vindt deze informatie ook in de documenten die de zending vergezellen of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

 

B. Verdere klanteninformatie betreffende het elektronisch afsluiten van contracten

 
De hierna volgende inlichtingen vormen geen contractuele voorwaarden. 

1. Hoe werkt dat, online een contract met ons afsluiten?


Op onze website kunt u een artikel bekijken door erop te klikken. U kunt een artikel in uw winkelmandje plaatsen door op de productdetailpagina of op de productlijst op de knop "In het winkelmandje" resp. door op het inkoopsymbooltje te klikken.

De inhoud van het winkelmandje wordt telkens aan de rechterkant van de onlineshop getoond. 

Wanneer u de artikelen in uw winkelmandje wilt bestellen, moet u op de knop "Kassa" klikken en zo de bestelprocedure in gang zetten.

Verder kunt u hier onze uitvoerige herroepingsinformatie en onze Algemene Voorwaarden, onze verklaringen aangaande gegevensbescherming evenals uitvoerige herroepingsinformatie via links bekijken.

Wanneer u een bestelling indient, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden, de verklaring aangaande gegevensbescherming evenals de bepalingen in verband met cookies & internetreclame. Tegelijkertijd heeft u kennis genomen van de opmerkingen aangaande de bestaande herroepingsinformatie in de AV.

Geeft u dan alstublieft uw adresgegevens als ook de verzend- en betalingswijze van uw keuze op. In zoverre u een afwijkende bezorgadres wilt opgeven of de goederen naar een pakjespunt wilt laten sturen, moet u het desbetreffende hokje aanvinken.

U vindt een overzicht van de door u gekozen goederen aan de rechterkant.

Door de knop „Nu kopen“ aan te klikken geeft u een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst  voor de bestelde goederen.

Wij bevestigen onmiddellijk via e-mail wanneer uw bestelling bij ons binnenkomt.

 

2. Opslag van de tekst van het contract en toegang voor de klant

 
Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u die per e-mail toe, in de ontvangstbevestiging. Onze AV krijgt u ten laatste na het afsluiten van het contract, via e-mail toegestuurd.

 

3. Invoerfouten

 
U kunt uw invoer tijdens de bestelprocedure te allen tijde corrigeren, door wijzigingen in het desbetreffende veld aan te brengen. U kunt het gewenste aantal artikelen wijzigen door in het winkelmandje in het veld „Aantal“ het cijfer met behulp van het plus- of minteken te wijzigen.

Door de internetbrowser af te sluiten kunt u de hele bestelprocedure te allen tijde afbreken.

 

4. Taal van het contract

 
De talen waarin het contract te uwer beschikking staat, zijn afhankelijk van het land waar geleverd wordt.

Duitsland Duits
Oostenrijk Duits
Spanje Spaans
Italië Italiaans
Frankrijk Frans
Groot-Brittannië Engels
Nederland Nederlands
Polen Pools

 

Meer informatie over alle vernoemde punten vindt u ook in onze Algemene Voorwaarden.